ขอความขยบ111

 

 

104วดแววขนป1 18012562สอบวัดแววขั้น ป.1

 

103วนคร 16012562วันครู ประจำปี 2562

101สอบวชการนานาชาต 13012562สอบวิชาการ นานาชาติ

102Family Rally no 4 12012562Family Rally No.4

 

100วนเดก 11012562วันเด็ก ปรำจำปี 2562

99รางวลศลปหตถกรรม 09 11 012562รางวัลศิลปหัตถกรรม

98คายลกเสอยว 03 05 012562ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด

 

97ทำบญ รร 02012562ทำบุญโรงเรียน

96ทำบญปใหม 28122561ตักบาตข้าวสารอาหารแห้ง 5

95ครสมาสต 25122561Merry Christ mas 2018

 

94รางวลฟตซอล รนอาย 12 ป 24122561รางวัลฟุตซอล รุ่นอายุ 12 ปี

93ศลปหตถกรรม ระดบชาต 21 23 122561ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ

92mini eng camp 15 16122561Mini English camp

 

91อบรมผชวยจราจร 19122561อบรมจราจร

90เปดสนามออกกำลงกาย 18122561เปิดสนามออกกำลังกาย

89ประชมผปกครองปฐมวย 4122561ประชุมผู้ปกครอง ปฐมวัย

 

88เสอยดพระราชทาน อนไอรก 1 2 122561มอบเสื้อพระราชทาน อุ่นไอรัก

87สอบธรรมศกษา 29112561สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก

86แขงสาราณกรม 24112561แข่งขันสาราณุกรมไทย

 

 85ลอยกระทง 21112561ลอยกระทง 2561

 84ประขมป.6 19112561ประชุมผู้ปกครอง ป.6

83แขงฟตบอล 17112561การแข่งขันฟุตบอล

 

 

 82คายวทย 15 16 112561ค่ายวิทย์

 81ประขมป.5 16112561ประชุมผู้ปกครอง ป.5

80ประขมป.4 15112561ประชุมผู้ปกครอง ป.4

 

 79 นร ดโขน 14112561ชมการแสดงโขน

 78ประขมป.3 14112561ประชุมผู้ปกครอง ป.3

77ประขมป.2 13112561ประชุมผู้ปกครอง ป.2

 

 76ประขมป.1 12112561ประชุมผู้ปกครอง ป.1

 75พธพระกฐนพระราชทาน 03112561ถวายพระกฐินพระราชทาน

74ยวทตความด04 16 102561ยุวทูตความดี

 

 73อบรมไทย13102561อบรม การสอนภาษาไทย

 72กฬาสทางการ 10102561กีฬาสีภายในโรงเรียนวัดคูยาง

71ซอมเดนขบวนกฬาส09102561ซ้อมเดินขบวนพิธีเปิดกีฬาสี

 

 70เกยรตมหกรรมวชาการ MEP09102561ชนะเลิศมหกรรมวิชาการ MEP

 69กฬาส 03 05 08102561กีฬาสีโรงเรียนวัดคูยาง

68ชนะศลปหตถกรรม 08102561ชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรม

 

 66ซอมกฬาส 03102561ฝึกซ้อมงานกีฬาสี

 65ศลปหตถกรรม61 30092561ศิลปหัตถกรรม ปี 61

64งานเลยงเกษยณ61 28092561งานเลี้ยอำลาผู้เกษียณ ปี 61

 

 63ทำบญตกบาตรครงท4 27092561ทำบุญ ตักบาตร ครั้งที่ 4

 62มทตาเกษยณหนาเสาธง27092561มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ ปี 61

61ประชมกรรมการสถานศกษา28092561ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

 

 60ประชมกรรมการศลปหตถกรรม26092561ประชุมกรรมการศิลปหัตถกรรม

 59คะแนนสงสดtop test ของจงหวดกำแพงเพชร26092561รางวัล Top Test

58สอบภาคเรยน1 25 26092561สอบปลายภาคเรียนที่ 1

 

 57ชนลศโครงงานวทย25092561ชนะเลิศโครงงานวิทย์

 56เทศกมหาชาต24092561เทศน์มหาชาติ

55วคซนปองกนมะเรงปากมด17092561วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

 

 54กำจดเหา14092561กำจัดเหา

 53วคซนปองกนโรคคอตบบาตทะยก11092561วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก

070925612แอโรบิก

 

 070925611คีตะมวยไทย

 05092561ส่งเสริมสุขภาพฟัน

48เกษยณหองเรยนสเขยว04092561มุทิตาจิต ห้องเรียนสีเขียว

 

 46สปดาหวทย28 29 082561สัปดาห์วิทยาศาสตร์

 45ศลปหตถกรรม27082561ศิลปหัตถกรรม

44ประชมกรรมการศลปหตถกรรม24082561ประชุมคณะกรรมการตัดสินศิลปหัตถกรรม

 

 43แขงวชาการmep23082561มหกรรมวิชาการ MEP

 42โครงงานอาชพจากการเรยนรสภมปญญาทองถน21082561กิจกรรมโครงงานอาชีพ

41เกยรตบตรวทย21082561รางวัลวิทยาศาสตร์

 

 40วนอาเซยน15082561วันอาเซียน

 39วคซนปอนกนไข4สายพน14082561ฉีดวัคซีนป้องกันหวัด

38toptest14082561สอบ TopTest

 

 37รางวลเรยงความวนแม14082561รางวัลเรียงความวันแม่

 37วนแม10082561วันแม่แห่งชาติ 2561

35ฉดยา06082561ฉีดวัคซีน นักเรียน ป.1

   

34ดชมล06082561 กิจกรรมดัชมิลล์

33โจกคพ06082561กิจกรรมคนอร์คัพโจ๊ก

32สอบpre ne05082561สอบ Pre-Ne

 

31คายอนรกษสงแวดลอม03082561 ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

30เกยรตบตรฟตซอล02082561รองชนะเลิศอันดับ1 ฟุตซอล

29รกการอาน01082561ค่ายรักการอ่าน

 

28รบบรจาคชวยสปปลาว01082561 ธารน้ำใจสู่ สปป.ลาว

27แหเทยน26072561แห่เทียนพรรษา

27เวยนเทยนอาสาฬ26072561เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

 

27วชาการระดบปฐมศกษา26072561กิจกรรมวิชาการอนุบาล

26ทศนศกษานกเรยน ป. 4 25072561ทัศนศึกษา ป.4

26มหกรรมรกษภาษา รกษวฒนธรรม25072561กิจกรรม มหกรรมรักษ์ภาษา

 

25กจกรรมคณธรรมจรยธรรมอนบาล24072561คุณธรรม จริยธรรม อนุบาล

25ตกบาตรอาสาฤ24072561ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2

24คดเลอกนรรบรางวลราชทาน19072561คัด นร.รับรางวัลพระราชทาน

 

23อบรมคณธรรม18072561อบรมคุณธรรม จริยธรรม

22กจกรรมลางมอหางไกลโรค17072561ล้างมือถูกวิธีชีวีห่างไกลโรค

21วาดกำลงใจทมหมปาวาดภาพส่งกำลังใจให้ 13 ชีวิต

 

20ตรวจฟน10072561   ตรวจฟันนักเรียน

19ประชมผปกครองนกเรยนเรยนรวม06072561ประชุมผู้ปกครอง นร.เรียนรวม

18สงกำงใจทมหมปา03072561ส่งกำลังใจให้ 13 ชีวิต

 

17สถาปนาลกเสอ01072561วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 

16ทศนศกษาหองวทย 27 29062561ค่ายวิทยาศาสตร์&สิ่งแวดล้อม

16ทศนศกษาป2 27062561ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.2

 

15สทรภตอตานยาเสพตด 27062561วันสุทรภู่และต่อต้านยาเสพติด 

14มอบประกาศนยบตรธรรมศกษา 25062561ประกาศนียบัตรธรรมศึกษา

10ทศนศกษาป6 20062561ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.6

 

7ทศนศกษาป1 19062561ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.1

ประชมผปกครองmepประชุมผู้ปกครอง MEP

ทศนศกษาป5ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.5

 

6ทศนศกษาป3 13062561ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.3

5เยยมบานลงกรม12062561เยี่ยมบ้านลุงกลม สุดใจ

4ทำบญ12062561ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

 

3พิธีไหว้ครู

2 กิจกรรมปลูกต้นไม้

1โครงการรักษ์ภาษาไทย

 

0เวยนเทยนวสาขบชา28052561เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

0ประชมผปกครอง04052561 ประชุมผู้ปกครอง

0openhouse30032561Open House

ผอขจรยศ

นายขจรยศ บุรุษศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง

ลิงค์ที่น่าสนใจ