คู่มือครูและบุคลากรโรงเรียนวัดคูยาง 

ประจำปี พ.ศ.2561

เสนขนดอกไม 65

 

-  คู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  >>>คลิก  icon new

-  คู่มือการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  >>>คลิก  icon new

-  คู่มือการประเมินสมรรถนะ  >>>คลิก  icon new

-  คู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปี 2561  >>>คลิก 

-  หลักสูตรโรงเรียนวัดคูยาง ปี 2561  >>>คลิก 

-  รวมแบบกรอกมาตรฐาน(ปฐมวัย) ปี 2561  >>>คลิก 

-  รวมแบบกรอกมาตรฐาน(ประถมศึกษา) ปี 2561  >>>คลิก 

 

เสนขนดอกไม 65