ลงคเผยแพรผลงานวชาการ2

>>รายงานการใช้นวัตกรรม "CEMAr Model" นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นโรงเรียนวัดคูยาง (นายขจรยศ บุรุษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง)download
>>นวัตกรรม "cemar model" นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นโรงเรียนวัดคูยาง (นายขจรยศ บุรุษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง)download

>> รูปเล่ม การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน
(on-demand on-line on-hand) ของครูโรงเรียนวัดคูยาง
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(covid 19) download 

>> นวัตกรรม การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน
(on-demand on-line on-hand) ของครูโรงเรียนวัดคูยาง
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(covid 19) download 

>> การพัฒนาทักษะทางสมอง executive function (ef)
ด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยชั้นอนุบาล 2/3 ปีการศึกษา 2564 (คุณครูอังคสุดา บำรุงสุข)
download 
>> รายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการ เรื่อง วัดบ่อสามแสน ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5 steps) เพื่อพัฒนาผู้เรียนในทศวรรษที่ 21 โรงเรียนวัดคูยาง ปีการศึกษา 2564 download 

>> นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning)
เรื่องบทเรียนพัฒนาการอ่านและเขียนคำสะกดควบกล้ำ
คุณครูภัทรา ภามี) 
download 

>> นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning)
ด้วยเกมบิงโกหรรษาพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำอักษรนำ
(คุณครูสิรปภา ธรรมสอน) download 

>> การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพ
(คุณครูกนกพร ชุ่มวงษ์) download 
>> Best Practice ความรู้คู่คุณธรรม(นำนักเรียนเข้าวัด)
 download 
>> รูปแบบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการเสริมพลังอำนาจ Key5 Model ของโรงเรียนวัดคูยาง (นายขจรยศ บุรุษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง) >>คลิก 

>> รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดคูยาง 

(นายขจรยศ บุรุษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง) >>คลิก 

>> การประเมินโครงการประชาธิปไตยนักเรียน (รองฯวิมลชัย สิลารักษ์)
>การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนอังกฤษ (ครูทัศนีย์ หมู่คำ)
>> การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้ Microsoft PowerPoint 2010  (นายนเรศ  สุดไทย) 21/07059  
>> Computer Project "Computer Story"
>> การใช้แบบฝึกทักษะวาดภาพระบายสี (นางณัฐนันท์  กรรณิกา) 

 

 490ff7dd1010840c516e01e4f8c44109