การแตกไฟล์ Zip เป็นโฟล์เดอร์

หลังทำการโหลดไฟล์ Zip รายชื่อนักเรียนปี 61 แล้ว

 

490ff7dd1010840c516e01e4f8c44109490ff7dd1010840c516e01e4f8c44109

  

     1. คลิกขวาไฟล์ที่มีชื่อว่า รายชื่อนักเรียนปี 61.rar (ที่เราโหลดมา)

     2. คลิกเลือกคำสั่ง แยกไฟล์ที่นี่ (Extract Here)

แตกไฟล

 

 

แตกไฟลเสรจ

 

 

490ff7dd1010840c516e01e4f8c44109490ff7dd1010840c516e01e4f8c44109