คู่มือประชาชนโรงเรียนวัดคูยาง

1404827503 

 

1. การรับนักเรียนของโรงเรียนวัดคูยาง  >>>คลิก 

2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนวัดคูยาง  >>>คลิก

3. การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนวัดคูยาง  >>>คลิก

4. การผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ    

(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)    >>>คลิก

5. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนวัดคูยาง  >>>คลิก

6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนวัดคูยาง    >>>คลิก

7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนวัดคูยาง   >>>คลิก

8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดคูยาง     >>>คลิก

 

image item final 560

ผอขจรยศ

นายขจรยศ บุรุษศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง

ลิงค์ที่น่าสนใจ